علوم سیاسی
مطالعات سیاسی 
پيوندهای روزانه

6 ) خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .

7 ) جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران

8) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( 2 جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

9 ) اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم . دکتر ملک یحیی صلاحی . نشر قومس

10 ) اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

11 ) نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .

12 ) تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .

13 ) مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .

14 ) مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .

15 )  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک

16 ) نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .

17 ) فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .

18 ) مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .

19 ) نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .

20 ) علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .

21 ) صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .

22 ) اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو

23 ) علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .

24 ) نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .

25 ) فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .

26 ) جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

  * مباحث  اندیشه سیاسی در اسلام

1 ) اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .

2 ) اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

3 ) نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .

4 ) قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

5 ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .

6 ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .

7 ) تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .

8 ) تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.

9 ) اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .

10 ) سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .

11 ) اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .

12 )  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .

13 ) اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .

14 ) تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .

  *  مباحث اندیشه سیاسی در ایران

1 ) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

2 ) در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

3 ) زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

4 ) تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .

5 ) تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده . 

6 ) تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .

7 ) از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .  

 *  مباحث نظریه های  جامعه شناسی

1 ) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ریمون آرون . ترجمه باقر پرهام . نشر علمی فرهنگی .

2 ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی . لوئیس کوزر . ترجمه محسن ثلاثی . نشر علمی .

3 ) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر . جورج ریتز . نشر علمی .

4 ) جامعه شناسی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری .  نشر نی

5 ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر آزاد ارمکی . نشر سروش .

6 ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر غلامعباس توسلی . نشر سمت .

7 ) مقدمات جامعه شناسی . منوچهر محسنی . نشر دوران .

8 ) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی . تیم دیلینی . ترجمه صدیقی و  طلوعی . نشر نی .

9 ) نظریه های متاخر  جامعه شناسی . حمید رضا جلائی پور و جمال محمدی . نشر نی .

   * مباحث نظریه های جامعه شناسی سیاسی 

1 ) بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .

2 ) جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

3 ) جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .

4 ) جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .

5 ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .

6 ) درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .

7 ) جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .

8 ) نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .

9 ) عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

10 ) دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه

11 ) جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه

12 ) خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .

13 ) توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .

14 ) کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .

15 ) کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .

16 ) سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .

17 ) سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .

18 ) ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .

19 ) نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .

20 ) سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .

21 ) راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .

22 ) نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .

23 ) تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .

24 ) انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .

25 ) جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

26 ) جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .

27 ) بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .

28 ) آموزس دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

29 ) مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

30 ) سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .

31 ) گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

32 ) گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

* مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران

1 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه

احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .

2 ) ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .

3 ) مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر

4 ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

5 ) نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

6 ) سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

7 ) ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

8 ) مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .

9 ) موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو

10 ) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .

11 ) نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.

12 ) نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .

13 ) ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم

  * مباحث سیاست وحکومت در ایران معاصر

1 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1357 1320 )) . دکتر  علیرضا ازغندی نشر سمت

2 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1322- 1320 )) . . دکتر صادق زیباکلام . نشر سمت .

3 ) موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه . احمد اشرف . نشر زمینه .

4 ) اقتصاد سیاسی ایران . محمد علی ( همایون ) کاتوزیان  . نشر مرکز

5 ) تضاد دولت و ملت در نظریه تاریخ و سیاست درایران. محمد علی( همایون ) کاتوزیان . نشر نی .

6 ) تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر . موسی غنی نژاد . نشر مرکز .

7 ) ابران : دیکتاوری و توسعه سرمایه داری . فرد هالیدی . ترجمه فضل الله نیک آیین . نشر امیر

کبیر .

8 ) جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 60 تا خرداد 76 . سعید برزین . نشر مرکز .

9 ) تحولات سیاسی -  اجتماعی ایران . علیرضا امینی و ابوالحسن شیرازی . نشر قومس .

10 ) جمهوری خواهی در ایران . غلامعباس مصلی نژاد . نشر قومس . 

11 ) دولت وتوسعه اقتصادی در ایران . غلامعباس مصلی نژاد . نشر قومس . 

12 ) آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران . غلامعباس مصلی نژاد . نشر قومس . 

   *  مباحث روابط و سیاست خارجی در ایران

1 ) روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

2 ) تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

3 )  تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .

4 ) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

5 ) تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . موچهر محمدی . نشر میزان .

6 ) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .

7 ) سیاست خارجی ایران  ( چندگفتار درعرصه های نظری و عملی ).سید محمد کاظم سجادپور. نشر وزارت امورخارجه .

8 ) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای. امیر حاجی یوسفی. نشر وزارت امورخارجه .

9 ) نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی .نشر وزارت امورخارجه .

 

  *  مباحث جهان سوم

1 ) مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم . دکتر احمد ساعی . نشر سمت .

2 ) درآمدی بر مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم . . دکتر احمد ساعی . نشر قومس .

3 ) توسعه در مکاتب متعارض . . دکتر احمد ساعی . نشر قومس

4 ) نظریه های امپریالیسم .. دکتر احمد ساعی . نشر قومس

5 ) جهانی شدن و جنوب . کوک پنگ خور . ترجمه دکتر احمد ساعی . نشر قومس

6 ) نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی . چیلکوت رونالد . ترجمه دکتر احمد ساعی . نشر قومس

7 ) اقتصاد سیاسی بین الملل . توماس لیرسون . . ترجمه دکتر احمد ساعی . نشر قومس

8 )  مسائل جهان سوم(( سیاست در جهان در حال توسعه)). پیتر برنل و ویکی رندال. ترجمه دکتراحمد ساعی و دکتر سعید میر ترابی . نشر قومس . 

9 ) عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران . دکتر محمود سریع القلم . نشر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه .

10 ) ایران و جهانی شدن . دکتر محمود سریع القلم . نشر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات  استراتژیک خاورمیانه .

11 ) عقل  و توسعه یافتگی . دکتر محمود سریع القلم . نشر سفیر .

12 ) توسعه یافتگی ( مبانی ثابت پارادایم توسعه ) دکتر محمود سریع القلم . نشر  علمی و فرهنگی

13 ) توسعه جهان سوم و نظام بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر سفیر .

14 ) فرهنگ سیاسی ایران . دکتر محمود سریع القلم . نشر مرکز مطالعات ملی .

15 ) شناخت ماهیت و عملکرد امپیرالیسم  . دکتر همایون الهی  . نشر قومس .

16 ) کاریتهای جند ملیتی و توسعه یافتگی  . دکتر همایون الهی  . نشر قومس .

17 ) تئوری توسعه و سه جهان . برژون هتنه . ترجمه دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس .

18 ) جهانی شدن و جهان سوم . دکتر قوام . نشر وزارت امورخارجه .

19 ) نوسازی و توسعه . اس سی دیوب . ترجمه دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس .

20 ) نوسازی و دگرگونی سیاسی . دکتر حسین سیف زاده . نشر قومس .

  *  مباحث روش شناسی و روش تحقیق

               1 )  روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس

               2 ) روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

               3 ) روش شناسی نظریه های جدیددرسیاست(اثبات گرایی وفرااثبات گرایی).دکترجهانگیرمعینی علمداری .

                نشر دانشگاه تهران .

               4 ) نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .

               نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی .

              5 ) رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت . 

              6 ) کارل مانهایم و ریچارد ریچ، روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی، ترجمة لیلا سازگار،

               مرکز نشر دانشگاهی.

              7 ) پارادایم شناسی علوم انسانی. برایان فی.ترجمه مرتضی مردیها.نشرپژوهشکده مطالعات راهبردی .

              8 ) چیستی علم . آلن چالمرز . ترجمه دکتر سعید زیبا کلام . نشر سمت .

              9 ) روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1375

10) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 1375

              11) روش تحقیق درعلوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر،

                   نشر توتیا ، بهار1381 .


موضوعات مرتبط: آزمون دکترای علوم سیاسی
[ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 10:50 ] [ nkhz ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ باهدف ارائه مطالب ومقالات
مرتبط با رشته علوم سیاسی طراحی
گردیده است لذا از کلیه بازدید کنندگان
و اصحاب اندیشه انتظار می رود با ارائه
نظرات خویش ما را مورد لطف خود قرار
داده و در ارتقاء سطح علمی وبلاگ
سهیم باشند.
با سپاس فراوان مدیر وبلاگ
امکانات وب
Online User